PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY


Vydaný podľa paragrafu 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z.

 

 

I. Základné ustanovenia

I.1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej

zmluvy.

I.2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je VOCH s.r.o. so sídlom Novomestská 796/4, 90701 Myjava, IČO: 47030241, IČ DPH: SK 2023711833 , ktorý podniká v cestnej nákladnej doprave.

I.3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je preprava vecí, nákladu, a iných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

 

II. Druh prevádzkovej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

2.1 Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

Vnútroštátna cestná nákladná doprava

Medzinárodná cestná nákladná doprava

2.2 Charakter a druhy vykonávanej cestnej dopravy

2.2.1 preprava sypkých stavebných materiálov

2.2.2 preprava stavebných mechanizmov

2.2.3 iná preprava vykonávaná na základe podrobných objednávok prepravcu

 

III. Veci vylúčené z prepravy

 3.1 Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi.

 3.2 Nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR

 3.3 Predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité, sú nevhodné pri preprave vozidlom dopravu.

 3.4 Dopravca neprepravuje živé zvieratá.

 3.56 Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu

 

IV. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

4.1 Vymedzenie miesta výkonu alebo vymedzenie trás, prípadne času, kedy sa má výkon vykonávať určí objednávateľ telefonicky alebo e-mailom ( objednávka ) aspoň dva dni pred požadovaným výkonom. Objednávka vykonaná objednávateľom telefonicky alebo e-mailom musí byť potvrdená v písomnej forme t.j. zaslaná prevádzkovateľovi minimálne 1 pracovný deň pred začiatkom výkonu.

4.2 K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky alebo potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu má dopravca nárok na náhradu dovtedy vynaložených nákladov spojených so zabezpečením prepravy. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku.

4.3 Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

 

V. Cena – odplata

5.1 Za poskytnutú prevádzku dohodnutého dopravného prostriedku si zmluvné strany dohodnú cenu.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dopravca bude prevádzku dopravy fakturovať na základe dohodnutej ceny a písomne potvrdených záznamov výkonov dopravného prostriedku.

5.3 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúr. Faktúru doprava odošle na adresu sídla spoločnosti objednávateľa do 7 dní od jej vystavenia. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry si bude dopravca uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.4 Dopravca vyhotoví faktúry podľa 71 paragrafu zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť vystavenú faktúru späť dopravcovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu.

5.5 Podkladom pre fakturáciu budú potvrdené Záznamy výkonu dopravného prostriedku. Tieto doklady môže potvrdiť len zodpovedná osoba poverená objednávateľom.

 

VI. Práva a povinnosti odosielateľa, prijímateľa

6.1 Odosielateľ sa zaväzuje udržiavať príjazdové cesty k miestu výkonu, nakládky, vykládky v takom stave, aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná prevádzka dopravných prostriedkov.

6.2 Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne a úplné údaje o obsahu, množstve, váhe nákladu, povahe nákladu, čase, mieste výkonu, mieste nakládky a vykládky formou objednávky. Vodič (zástupca dopravcu ) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu, a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené, môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

6.3 Odosielateľ musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu dopravného prostriedku. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistené až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

6.4 Odosielateľ je povinný uhradiť dopravcovi všetky škody spôsobené zamestnancami odosielateľa.

6.5 Prestoje dopravných prostriedkov spôsobené objednávateľom, budú uhradené dopravcovi v plnej výške podľa platných cien.

6.6 Dopravca, ale aj prepravcovia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné výkony v súlade s Nariadením EP a Rady ES. Č.561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nákladných miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

 

VII. Zodpovednosť dopravcu za škody a za nedodržanie podmienok prepravy

7.1 Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

7.2 Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže že bola spôsobená odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky, alebo vadou alebo inou prirodzenou povahou obsahu zásielky, okolnosťou ktorú dopravca nemohol odvrátiť napr. prípady vyššej moci, ako poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, páde lavíny a pod.

7.3 Pri strate alebo odcudzení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi, maximálne podľa dohovoru CMR.

7.4 Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi.

7.5 Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

7.6 Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

7.7 Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do 6 mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do 6 mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

VIII. Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

8.1 Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

8.2 Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

8.3 Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje: názov odosielateľa a príjemcu, obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu, počet kusov, celkovú hmotnosť zásielky, miesto nakládky a miesto vykládky, dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom, miesto pre výhrady dopravcu

8.4 Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom alebo dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

8.5 Prepravnou listinou v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je nákladný list CMR.

8.6 Dopravca a prepravcovia zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

8.7 Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.

 

IX. Reklamačné konanie

9.1 Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

9.2 Oprávnený musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

9.3 Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

 

X. Zverejnenie dopravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

10.1 Podľa NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle ( www.voch.sk ) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

10.2 Tento prepravný poriadok je platný od 1.1.2022

10.3 Podľa zákon NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený dopravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

10.4 Objednávateľ prepravy je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto

prepravným poriadkom oboznámiť.

 

XI. Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

11.1 Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

11.2 Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

 

 

 

VOCH s.r.o., Novomestská 796/4, 90701 Myjava, IČO: 47 030 241, IČ DPH: SK 2023711833,

 Tel.: 0905 849 627, Mail: vochsro@gmail.com

Web: http://www.voch.sk