Zemné práce:
- Zemné a výkopové práce v horninách všetkých tried
- Zemné a výkopové práce pri zakladaní stavieb, výkopy   základov, rodinných domov
- Výkopy prípojok inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina) ku stavebným pozemkom
- Výkopy jám pre žumpy, vodovodné šachty, bazény...
- Čistenie a úprava terénu
- Odstránenie ornice a lesnej pôdy
- Vybudovanie studní na úžitkovú, prípadne pitnú vodu
- Odvodnenie stavebných pozemkov a budov

Búracie práce:
- búranie spevnených plôch a komunikácií
- búranie obytných domov a priemyselných budov, hál

Stavebné práce:
- Pokládka a montáž vodovodov vrátane obslužných objektov
- Realizácia kanalizačných radov
- Priemyselné a domové vodovodné prípojky
- Rekonštrukcia nevyhovujúceho vodovodného potrubia
- Prekládky a opravy inžinierskych sietí
- Vodovodné a kanalizačné prípojky
- Požiarne vodovody
Dovoz stavebných materiálov:
- Dovoz a preprava sypkých materiálov ( štrky, piesky)
- Odvoz stavebnej sute na skládky
- Nákladná doprava pre potreby stavebníctva

Malá stavebná mechanizácia:
- Zhutňovanie povrchov
- Ručné búracie práce
- Vŕtanie otvorov
- Rezanie betónových a asfaltových povrchov